Beantwoording Kamervragen over de verwijdering van gokapps uit de appstore

Enige tijd geleden melden wij al dat Apple op verzoek van de Kansspelautoriteit diversen gok apps heeft verwijderd uit de App Store. Zodra dit in het nieuws kwam zijn er door Kamerlid Van Toorenburg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan Staatssecretaris Dijkhoff. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord door de Staatssecretaris en staan online op de website van de Rijksoverheid.

Enige tijd geleden melden wij al dat Apple op verzoek van de Kansspelautoriteit diversen gok apps heeft verwijderd uit de Appstore. Zodra dit in het nieuws kwam zijn er door Kamerlid Van Toorenburg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan Staatssecretaris Dijkhoff. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord door de Staatssecretaris en staan online op de website van de Rijksoverheid.

Beantwoording Kamervragen over de verwijdering van gokapps uit de appstore

Hieronder staan alle vragen die zijn gesteld door Kamerlid Van Toorenburg

Vraag 1: Kunt u aangeven om welke 55 bedrijven het gaat waarvan apps zijn verwijderd op verzoek van de Kansspelautoriteit?
Vraag 4: Klopt het dat Unibet een van de aanbieders was die een gokapp aanbood in de Nederlandse App Store?

Antwoord op vraag 1 en 4: De kansspelautoriteit heeft mij desgevraagd aangegeven deze informatie niet te publiceren; zij maakt in beginsel geen namen van (individuele) bedrijven openbaar tenzij daar een bestuurlijke sanctie aan ten grondslag ligt.

Vraag 2: Kunt u aangeven hoeveel tijd is verstreken tussen het verzoek van de Kansspelautoriteit aan Apple en het daadwerkelijk verwijderen door Apple van de betreffende apps? Klopt het dat dit verzoek al ruim voor de zomer, in mei 2016, is gedaan?

Antwoord op vraag 2: De kansspelautoriteit heeft de betreffende appstore eind april 2016 verzocht 49 kansspelapps te verwijderen. Aan dit verzoek is ruim voor de deadline van 1 juni 2016 voldaan. Daarna heeft de kansspelautoriteit zes nieuwe kansspelapps geïdentificeerd. Deze zijn op verzoek van de kansspelautoriteit terstond uit de betreffende appstore verwijderd.

Vraag 3: Speelt de tijdsduur waarin gevolg wordt gegeven aan een verzoek van de Kansspelautoriteit om een app te verwijderen een rol in de overwegingen van de kansspelautoriteit om een boete op te leggen en/of een bedrijf uit te sluiten van het verkrijgen in de toekomst van een vergunning om online kansspelen aan te bieden? Zo ja, wat is volgens u de maximale termijn die mag gelden om gevolg te kunnen geven aan dit betrekkelijk eenvoudige verzoek van de Kansspelautoriteit?

Antwoord op vraag 3: Het verzoek tot verwijdering van apps was niet gericht tot kansspelaanbieders, maar tot de appstore waarin deze te verkrijgen waren. Aan het verzoek is tijdig voldaan door de appstore. in het algemeen geldt dat kansspelaanbieders en dienstverleners die het aanbieden van kansspelen faciliteren zich moeten houden aan de termijn die de kansspelautoriteit hen stelt. Het niet of niet tijdig voldoen aan een verzoek van de kansspelautoriteit kan leiden tot verdere bestuurlijke handhaving. Voor de kansspelaanbieder kan dit gevolgen hebben voor het verkrijgen van een vergunning.

Vraag 5: Komt Unibet nog steeds in aanmerking voor een vergunning voor online kansspelen gelet op de eerdere overtredingen van Unibet van het verbod op online kansspelen, wat door u is gekwalificeerd als dat ‘Unibet met vuur speelt’ en gelet op uw standpunt dat aanbieders die persisteren in hun aanbod van illegale kansspelen niet in aanmerking komen voor een vergunning?  Zo ja, hoe geloofwaardig is dan volgens u nog de huidige handhaving van de Kansspelautoriteit ten aanzien van opererende illegale aanbieders? En kunt u dan aangeven of Unibet in elk geval op een forse boete kan rekenen, gelet op uw eerdere opmerkingen dat inzake illegaal opererende aanbieders ‘een financiële sanctie wegens die overtreding van de Wet op de kansspelen hier gepast kan zijn’?

Antwoord op vraag 5: Zoals ik eerder dit jaar antwoordde op vragen van het lid Van Toorenburg, zullen alleen betrouwbare en geschikte aanbieders in aanmerking komen voor een Nederlandse vergunning. Aanbieders die niettegenstaande de aanwijzingen van de kansspelautoriteit persisteren in hun onmiskenbaar op de Nederlandse markt gerichte aanbod moeten rekening houden met het feit dat dit een mogelijke vergunning in de toekomst in de weg zal staan. Het beoordelen van de betrouwbaarheid en geschiktheid van individuele vergunningaanvragers is aan de kansspelautoriteit. De kansspelautoriteit weegt bij de betrouwbaarheidsbeoordeling alle relevante feiten en omstandigheden mee, waaronder aanwijzingen wegens het illegaal aanbieden van kansspelen op de Nederlandse markt. Bij iedere aanvraag wordt maatwerk geleverd. Het kan gepast zijn dat illegaal opererende aanbieders een financiële sanctie krijgen wegens het overtreden van de Wet op de kansspelen. Het is aan de kansspelautoriteit om te bepalen of zij naast het reeds uitgevoerde handhavende optreden, ook over gaan tot het beboeten van de betrokken aanbieders.

Vraag 6: Kunt u de beantwoording van deze vragen tevens separaat toezenden aan de Eerste Kamer in het kader van de huidige wetsbehandeling aldaar omtrent de Wet op de Kansspelen?]

Antwoord op vraag 6: Alhoewel de beantwoording van Kamervragen openbaar is, zal ik tegemoet komen aan uw wens om de beantwoording separaat aan de Eerste Kamer te zenden. De overweging om de antwoorden op uw vragen te betrekken bij de wetsbehandeling omtrent de Wet op de kansspelen, laat ik aan de leden van de deze Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Waarschuwing gokverlaving
Laatste nieuws
Nederlandse online casino's
De website bevat informatie over online kansspelen die legaal in Nederland zijn. Deze informatie is alleen voor personen ouder dan 18 jaar. Kansspelaanbieders in Nederland mogen promoties en bonussen aanbieden, echter zijn alleen beschikbaar voor spelers vanaf 24 jaar en ouder. Heb je een gokprobleem? Bel voor hulp 0900-2177721 of sluit jezelf uit via Cruks. Meer informatie vindt je op onze Hulp bij gokproblemen pagina. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+